cbd logo_01

Yom Shabbat, 8 Nisan 5775

 

 

Parashat:   Vayakheil / P'kudei
 Torah:   Exodus 35:1-40:38
Haftarah:   

1 Kings 7:51-8:21