cbd logo_01

Yom Rishon, 5 Shevat 5775

 

 

Parashat:   Bo
 Torah:   Exodus 10:1-13:16
Haftarah:   

Jeremiah 46:13-28