cbd logo_01

Yom Shlishi, 12 AdarI 5775

 

 

Parashat:   T'tzaveh
 Torah:   Exodus 27:20-30:10
Haftarah:   

Ezekiel 43:10-27